search
Egin zure dohaintza Egin zure dohaintza Palestinako emakume eta gizon errefuxiatuekin
Narrando lo invisible - Misioa / Misión - Hezkuntza / Educación

Hezkuntza / Educación

Educación de los refugiados

Hezkuntza da garrantzitsuena.  Horregatik, UNRWAk Ekialde Hurbileko eskola-sistema garrantzitsuenetako bat kudeatzen du, munduko beste eremu batzuetan estatuei dagokien funtzioa betez.

Agentziak eskualdean zehar banatuta dituen 715 eskoletan, eskola-adinean dauden milioi eta erdi haurrek ikasten dute egunero. Eta palestinar errefuxiatuei dagokienez, UNRWA da lehen hezkuntza eskaintzen duen erakunde nagusia duela zazpi hamarkada baino gehiagotik hona.


La educación es lo más importante. Por ello, UNRWA gestiona uno de los sistemas escolares más importantes de Oriente Próximo, desempeñando una función que en otras zonas del mundo recae sobre los Estados.

En las 715 escuelas que la Agencia tiene distribuidas por la región, estudian cada día millón y medio de niños y niñas en edad escolar. Y en cuanto a los refugiados de Palestina, UNRWA es el principal proveedor de educación primaria con el que cuentan desde hace más siete décadas.

1960an, UNRWA izan zen neska-mutilen matrikulazioan berdintasuna ezarri zuen lehen erakundea Ekialde Hurbilean.


En 1960, UNRWA fue la primera organización en Oriente Medio en establecer la igualdad en la matriculación de niños y niñas.

Hezkuntza-programa Agentziaren proiekturik handiena da, eta ez da lehen hezkuntzako etapetara mugatzen. Lanbide-heziketa ere eskaintzen du, lan-merkatuan sartzen lagunduko dieten trebetasun gehigarriak eskuratzen laguntzeko gazteei.

Helburua palestinar errefuxiatuen ezagutza eta trebetasunen garapena sustatzea da, eta, matematika, hizkuntza, ingelesa eta gisako gai arruntetan ez ezik, giza eskubideetan eta gatazken konponbide ez-bortitzean ere heztea.


El programa de Educación es el proyecto de mayor envergadura de la Agencia, y no se limita a las primeras etapas educativas. También proporciona formación profesional a jóvenes, para ayudarles a adquirir habilidades adicionales que favorezcan su ingreso al mercado de trabajo.

El objetivo es fomentar el desarrollo de conocimientos y habilidades de la población refugiada de Palestina, educando no solo en materias regulares como las matemáticas, la lengua o el inglés, sino también en derechos humanos y resolución no violenta de conflictos.

o KALITATEZKO HEZKUNTZA BERMATZEA, MUTURREKO BALDINTZETAN BADA ERE / GARANTIZAR EDUCACIÓN DE CALIDAD AUN EN CONDICIONES EXTREMAS

Palestinako haur eta gazte errefuxiatuen bizi-baldintzak zailak dira oso. Batzuk gatazka armatuak dauden eremuetan bizi dira, edo askatasunez mugitzeko mugak dituztenetan (Sirian, adibidez).

Hala ere, egunero jaikitzen dira eskolara joateko, baita erasoaldi militar baten erdian daudenean ere. Badakite beren etorkizuna eta duintasun pertsonala hezkuntza ona jasotzearen mende dagoela, eta horregatik, UNRWAk lehentasunezkotzat jotzen du hezkuntza-programa sendo eta homologagarriak eskaintzea.


Las condiciones de vida de los niños y jóvenes refugiados de Palestina son extremadamente difíciles. Algunos viven en zonas de conflicto armado o con limitaciones para desplazarse libremente, como ocurre en Siria.

Aun así, cada día se levantan para asistir a clase, incluso cuando están siendo víctimas de una ofensiva militar. Son conscientes de que su futuro y su dignidad personal depende de recibir una buena educación, y por eso UNRWA se impone como prioridad ofrecer unos programas educativos sólidos y homologables.

IKASLE ETA IRAKASLEENTZAKO PRESTAKUNTZARIK ONENA / LA MEJOR FORMACIÓN PARA ALUMNOS Y PROFESORES

Ikasleei titulazio ofizialak eskaini ahal izateko, UNRWAren ikastetxe guztiek eskolatze formala eskaintzen dute (1etik 9ra edo 10era bitarteko mailak eta Bigarren Hezkuntza Libanon), baita lanbide-heziketa ere. Eta hezkuntzaren kalitatea bermatzeko, agentziak etengabeko prestakuntza ematen die ehunka irakasle, zuzendari eta gainbegiraleri, beren lanpostuak bete aurretik eskainitako ikastaroen bidez, baita irakaskuntzako zerbitzuak irauten duen bitartean ere. Prestakuntza hori laguntza handia da, bai haien ikasketarako, bai haien garapen profesionalerako.


Para poder ofrecer titulaciones oficiales al alumnado, todos los centros de UNRWA están dedicados a la escolarización formal (grados del 1 al 9 o 10 y educación secundaria en Líbano), y a la formación profesional. Y para garantizar la calidad de la educación, la agencia proporciona formación continua a cientos de docentes, directores y supervisores, a través de cursos recibidos antes de ocupar sus puestos y también durante su servicio docente. Esta formación es una gran ayuda tanto para su carrera como para su desarrollo profesional.

LAN-MUNDUAREN ERRONKA: GOI-MAILAKO HEZKUNTZA ETA LANBIDE-HEZIKETA / EL RETO DEL MUNDO LABORAL: EDUCACIÓN SUPERIOR Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Palestinar errefuxiatu gazteek zailtasun handiak dituzte beren etorkizunari aurre egiteko. Horietako askok beste herrialde batzuetara bidaiatu behar izaten dute lan-aukeren bila, eta beste batzuek ─Gazako zerrendan bizi direnek, esaterako─ ezin dute beren lurraldetik atera ere egin Israelek ezarritako blokeoa dela eta.

Gazte horiek bizitza aktiborako prestatuta egon behar dute, eta UNRWAk lanbide-heziketa eskaintzen die zortzi zentroren bidez. Zentro horietan askotariko ikastaroak ematen dira, ikasleen eta etorkizuneko enplegatzaileen premietan oinarrituta, lehenengoek bigarrenen negozio eta enpresen jarduera aurrera eramaten laguntzeko modua izan dezaten, eta bigarrenek, berriz, lehenengoei lanpostu bat eskaintzeko modua.

Zentro horietan, palestinar gazte errefuxiatuek lana bilatzeko eta lan-merkatuan sartzeko trebetasunak garatzen dituzte, bai beren bizilekuetan bertan aritzeko, bai, kanpora atera behar izanez gero, beste herrialde batzuetan aritzeko ere.


Los jóvenes refugiados y refugiadas de Palestina tienen serias dificultades para encarar su futuro. Muchos de ellos tienen que viajar a otros países en busca de oportunidades laborales, y otros, como los que habitan en la franja de Gaza, ni siquiera pueden salir de su territorio por causa del bloqueo impuesto por Israel.

Estos jóvenes necesitan estar preparados para la vida activa, y UNRWA les ofrece formación profesional a través de 8 centros, en los que se imparten cursos muy diversos, inspirados tanto en las necesidades de los estudiantes como en las de sus futuros empleadores, de modo que los primeros puedan ayudar a continuar con la actividad de los negocios y empresas de los segundos, y estos puedan a su vez proporcionarles un puesto de trabajo.

En estos centros, los jóvenes refugiados de Palestina desarrollan habilidades que les permiten afrontar la búsqueda de empleo y la posibilidad de incorporarse al mercado laboral, tanto en sus lugares de residencia como en una eventual salida a otros países.

Palestinar haur eta gazte errefuxiatuen garapen pertsonal eta profesionalari lagunduz, UNRWAk herritar guztien etorkizuna eta duintasuna eraikitzen laguntzen du.


Contribuyendo al desarrollo personal y profesional de los niños, niñas y jóvenes refugiados de Palestina, UNRWA ayuda a construir el futuro y la dignidad de toda la población.